Algemene Voorwaarden

DANSER GROUP B.V. (KVK NR 50194283)
Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NEDERLAND
DANSER CONTAINERLINE B.V. (KVK NR 23052641) Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NEDERLAND
DANSER BENELUX B.V. (KVK NR 24140845)
Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NEDERLAND
DANSER FRANCE B.V. (KVK NR 24383234)
Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NEDERLAND
DANSER SWITZERLAND A.G.
SÜDQUAISTRASSE 14
CH-4019 BASEL
SWITZERLAND
TEUbooker B.V. (KVK NR 66399270)
Industrieweg 13
3361 HJ SLIEDRECHT
NEDERLAND

HOOFDSTUK A:

Door Danser Group B.V. of Danser France B.V. of Danser Containerline B.V. of Danser Benelux B.V. of Danser Switzerland AG of TEUbooker B.V. aangenomen opdrachten

Op alle door Danser Group B.V. of Danser France B.V. of Danser Containerline B.V. of Danser Benelux B.V. of Danser Switzerland A.G. of TEUbooker B.V., hierna tezamen te noemen Danser Group, aangenomen opdrachten en door hen te verlenen diensten zijn deze algemene voorwaarden van toepassing:

I. Vervoer over de binnenwateren / overmacht

De vervoerverplichting betreft tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, slechts vervoer over de binnenwateren. Indien sprake is van een verhindering of een belemmering om te varen, door welke omstandigheid dan ook, is sprake van overmacht en is Danser Group niet tot vervoer verplicht. Indien sprake is van een verhindering of belemmering om te varen is Danser Group gerechtigd een vrachttoeslag te heffen voor de door de verhindering en/of belemmering veroorzaakte extra duur van het transport pro rata de vracht bij de normale duur van het transport.
Danser Group is gerechtigd maar niet verplicht voor het vervoer (deels) een andere vervoersmodaliteit te gebruiken. De hieronder bepaalde algemene voorwaarden ter zake van die vervoersmodaliteit zijn dan op dat vervoer met die vervoersmodaliteit van toepassing.

II. Vervoerscondities

Op de door Danser Group aangenomen opdrachten tot het verrichten van vervoer zijn de hierna vermelde vervoerscondities van toepassing:

a. op vervoer over de binnenwateren tussen Nederland en België en op vervoer over de binnenwateren binnen Nederland en op vervoer over de binnenwateren binnen België: de CBRB vervoervoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 16 mei 2002 en te raadplegen op de website www.cbrb.nl;
b. op vervoer over de binnenwateren van en naar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, op vervoer tussen Duitsland, Frankrijk of Zwitserland, en op vervoer binnen Duitsland, Frankrijk en Zwitserland: de laatste versie van de Schweizer Rheintransport-Bedingungen (SRTB) 2002. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de site www.svs-online.ch;
c. op vervoer over de weg dat binnen één land plaatsvindt, zijn de Algemene Vervoerscondities (AVC) laatste versie van toepassing en voorts Nederlands recht, uitgezonderd vervoer dat alleen binnen Frankrijk plaatsvindt waarop alleen het Franse recht van toepassing is.
d. op het vervoer over de weg tussen twee landen, zijn uitsluitend op dat wegvervoer de CMR en aanvullend de AVC van toepassing, ook al vindt het vervoer plaats deels over de binnenwateren en deels over de weg. Voor geschillen is de rechtbank Rotterdam uitsluitend bevoegd.
e. op internationaal Spoorwegvervoer zijn het COTIF (Convention Relative aux Transport International Ferroviaires en het CIM (Contrat de transport Internationale ferroviaire des Marchandises) van toepassing. Op vervoer per spoor binnen Nederland is Boek 8 titel 18 BW van toepassing. Voor Danser Group bestaat nimmer aansprakelijkheid die verder gaat dan de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer van Danser Group ter zake van het spoorwegvervoer. Vervoer per spoor wordt aangenomen als expediteur. Bij vervoer over spoor binnen Duitsland zijn van toepassing de Allgemeine Deutsche Spediteurbedingungen (ADSp – http://transportrecht.org/wp-content/uploads/ADSp_2003.pdf) behoudens de forumkeuze, welke wordt vervangen door exclusieve bevoegdheid van de rechtbank Rotterdam. Voor vervoer per spoor binnen Nederland waarbij wordt opgetreden als expediteur, zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden, behoudens de arbitrageclausule: Nederlands recht is van toepassing, de rechtbank te Rotterdam is exclusief bevoegd. Zowel de ADSp als de Nederlandse Expeditievoorwaarden bevatten aansprakelijkheidsontheffingen en beperkingen.

III. CMNI-verdrag (Verdrag van Boedapest inzake de overeenkomst van goederenvervoer over de binnenwateren).

Ter zake van vervoer waarop het CMNI-Verdrag van toepassing is, geldt dat Danser Group als vervoerder niet aansprakelijk is voor schade veroorzaakt:
a. door een handelen of nalaten van de schipper van het schip, de loods of elke andere persoon in dienst van het schip of van de duwboot of de sleepboot tijdens de navigatie of bij de samenstelling of ontkoppeling van een duwkonvooi of sleepkonvooi, mits de vervoerder zijn verplichtingen uit hoofde van artikel 3, derde lid, van het CMNI ten aanzien van de bemanning is nagekomen, tenzij het handelen of nalaten het gevolg was van een opzettelijke poging de schade te veroorzaken of van roekeloos gedrag in de wetenschap dat een dergelijke schade er waarschijnlijk uit zou voortvloeien;
b. door brand of een explosie aan boord van het schip, zonder dat kan worden aangetoond dat de brand of de explosie door schuld van de vervoerder, de ondervervoerder of van hun ondergeschikten of lasthebbers, of door een gebrek aan het schip is veroorzaakt;
c. door gebreken aan haar schip of aan een gehuurd of gecharterd schip die bestonden voor de aanvang van de reis, indien vervoerder bewijst dat deze gebreken, ondanks inachtneming van de nodige zorgvuldigheid, vóór de aanvang van de reis niet konden worden ontdekt.

IV. Laagwatertoeslag.

Indien geen andere laagwatertoeslag is overeengekomen, geldt over de vracht/vervoerprijs een laagwatertoeslag welke in de markt voor het betreffende vervoer wordt gehanteerd.

V. Bunkertoeslag

Indien geen andere bunkertoeslag is overeengekomen, geldt over de vracht/vervoerprijs een bunkertoeslag welke op het moment van het afsluiten van het vervoer in de markt voor het betreffende vervoer wordt gehanteerd.
Uitgangspunt voor het berekenen van de bunkertoeslag is de door het Centraal Bureau voor de Rijn- en Binnenvaart bekend gemaakte gemiddelde gasolieprijs per 100 liter.

VI. Congestietoeslag

Voor alle vervoer geldt een congestietoeslag wegens vertraging bij de laad/los-terminal(s), welke toeslag wordt berekend pro rata de vracht bij normale duur van het transport/het laden/het lossen.

VII. Documenten

Opdrachtgever is verplicht voor belading alle vervoersdocumenten en eventuele douanedocumenten aan Danser Group beschikbaar te stellen.
Indien van toepassing dienen “Dangerous Goods Declarations”(“DGD’s”) voor 15.00 uur op de werkdag voor de dag van belading (van het schip) leesbaar, juist en volledig aan Danser Group beschikbaar zijn gesteld.
Indien de juiste en volledige gegevens van ADN-containers welke nodig zijn voor vervoer van de ADN-containers volgens de wettelijke voorschriften, waaronder randnummer 5.4.1.1.1 van het ADN (onder andere:
a. UN-nummers,
b. officiële stofnaam voor verscheping (vervoersnaam, indien van toepassing aangevuld met de technische benaming),
c. de classificatiecode en de nummers van de gevaaretiketten,
d. de verpakkingsgroep,
e. aantal en omschrijving van de colli,
f. de totale hoeveelheid van elke gevaarlijke stof,
g. de naam en het adres van de afzender,
h. de naam en het adres van de geadresseerde(n),
i. IMO klasse,
j. ADN- cijfer,
k. laad- en losplaats,
l. naam zeeschip),
niet voor 15.00 uur op de werkdag voor de dag van belading op het betreffende kantoor van Danser Group aanwezig zijn, is Danser Group gerechtigd de container van de laadlijst te schrappen en komen alle (extra) kosten voor rekening van de opdrachtgever.
De opdrachtgever vrijwaart Danser Group voor alle gevolgen welke in verband staan met het – door welke oorzaak dan ook – niet aan boord aanwezig zijn van de juiste en volledige vervoers- en douanedocumenten.
Iedere aansprakelijkheid van Danser Group ter zake van vervoersdocumenten en/of douanedocumenten, waaronder aansprakelijkheid voor het al dan niet opstellen van dergelijke documenten, de inhoud daarvan en het al dan niet voor handen zijn van de documenten, is uitdrukkelijk uitgesloten.

VIII. Portbase; APCS

In onder andere de haven van Rotterdam en Amsterdam wordt gebruikgemaakt van “Portbase”; in de havens van Antwerpen en Zeebrugge wordt gebruikgemaakt van het “Antwerp Port Community System” (APCS). Iedere aansprakelijkheid voor schade die in verband staat met het gebruik van Portbase en/of APCS is uitgesloten, behoudens voor zover die schade op Portbase B.V. of het Havenbedrijf Antwerpen N.V. wordt verhaald.

IX. Reefercontainers

Danser Group is niet aansprakelijk voor schade of verlies door het niet goed aangesloten zijn en/of niet goed functioneren van reefercontainers en of het uitvallen van de koeling door welke oorzaak dan ook.

X. Andere verrichtingen dan vervoer

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen is Danser Group niet gehouden tot enige andere verplichting dan tot het verrichten van vervoer.
Ter zake van andere werkzaamheden en/of opdrachten dan vervoer, zoals onder meer op- en/of overslagwerkzaamheden is iedere aansprakelijkheid van Danser Group uitdrukkelijk uitgesloten. Indien Danser Group desondanks aansprakelijk zou zijn, is de aansprakelijkheid beperkt, tot de hoogte van de tegenover de betreffende werkzaamheden door Danser Group te ontvangen vergoeding.

Op de activiteiten door Danser Switzerland AG genoemd in art. 2 van de Algemene Voorwaarden Spedlogswiss zijn de Algemene Voorwaarden Spedlogswiss van toepassing, waarbij indien Danser Switzerland AG optreedt als vervoerder over de binnenwateren als bovengenoemd bij II b. de Schweizer Rheintransport-Bedingungen (SRTB) 2002 (laatste versie) van toepassing zijn.
Op de activiteiten door Danser Switzerland AG genoemd in artikel 2 van de Algemene Voorwaarden Spedlogswiss Lager zijn de Algemene Voorwaarden Spedlogswiss Lager van toepassing.
De Algemene voorwaarden Spedlogswiss en Spedlogswiss Lager zijn te raadplegen op de site: www.spedlogswiss.com.

Op de activiteiten door Danser France B.V. in hoedanigheid van “commissionaire de transport” in de zin van de artikelen L132-1 en volgende van de “Code de commerce Francais” en van artikel 1 van het “Contrat Type de Commission de Transport prévu à l’article D. 1432-3 du Code des Transport Francais” zijn exclusief de hiervoor genoemde bepalingen van toepassing. Het “Contrat Type Commission de Transport” als voorzien in artikel D 1432-3 van de “Code des Transport Francais” is kosteloos te raadplegen op de website www.legifrance.gouv.fr.

HOOFDSTUK B:

Door Danser Group B.V., Danser France B.V. of Danser Containerline B.V. of Danser Benelux B.V. of Danser Switzerland AG of TEUbooker B.V. gegeven opdrachten

Op alle door Danser Group B.V. of Danser Containerline B.V. of Danser Benelux B.V. of Danser France B.V. of Danser Switzerland AG of TEUbooker B.V., hierna tezamen te noemen: Danser Group, gegeven opdrachten en aan hem te verlenen diensten zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

XI.Vervoerscondities

Op de door Danser Group gegeven opdrachten tot het verrichten van vervoer zijn de hierna vermelde vervoerscondities van toepassing:

a. op vervoer over de binnenwateren tussen Nederland en België en op vervoer over de binnenwateren binnen Nederland en op vervoer over de binnenwateren binnen België: de CBRB vervoervoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Rotterdam op 16 mei 2002 en te raadplegen op de website www.cbrb.nl;
b. op vervoer over de binnenwateren van en naar Duitsland, Frankrijk en Zwitserland, op vervoer tussen Duitsland, Frankrijk of Zwitserland, en op vervoer binnen Duitsland, Frankrijk en Zwitserland: de laatste versie van de Schweizer Rheintransport -Bedingungen (SRTB) 2002. Deze voorwaarden zijn te raadplegen op de site www.svs-online.ch;
c. op vervoer over de weg dat binnen één land plaatsvindt, zijn de Algemene Vervoercondities (AVC) laatste versie van toepassing en voorts Nederlands recht.
d. op het vervoer over de weg tussen twee landen, zijn uitsluitend op dat wegvervoer de CMR en aanvullend de AVC van toepassing, ook al vindt het vervoer plaats deels over de binnenwateren en deels over de weg. Voor geschillen is de rechtbank Rotterdam uitsluitend bevoegd.
e. op internationaal vervoer over het spoor zijn van toepassing het COTIF en het CIM. Op vervoer per spoor binnen Nederland is Boek 8 titel 18 BW van toepassing.

HOOFDSTUK C:

XII. Inhuur en verhuur van duwbakken en het verplaatsen van duwbakken.

a. Op de inhuur en verhuur van duwbakken zijn de voorwaarden van het Duwbakkenverhuurcontract gedeponeerd bij de rechtbank Rotterdam op 3 januari 2012, aktenr. 1/2012 van toepassing.

b. Op het verplaatsen van duwbakken zijn van toepassing voor vervoer binnen Nederland en Noord- Zuidvervoer de Algemene Duwconditiën 2004, geponeerd bij de rechtbank Rotterdam op 11 november 2004, depotnr. 123/04 en op de overige trajecten de Europese Duwcondities 2015, zoals gepubliceerd op de website van de Internationale Vereniging het Rijnschepenregister (IVR).

HOOFDSTUK D:

XIII. Taal/depot

Deze algemene voorwaarden zijn in de Nederlandse, de Duitse, Franse en de Engelse taal opgesteld. De Nederlandse tekst is beslissend.
Deze algemene voorwaarden zijn op 31 december 2019 gedeponeerd bij de griffie van de Rechtbank Rotterdam onder nummer 58/2019 en zijn tevens te raadplegen op onze website www.danser.nl.